Svetovanje zazidljivost

Svetovanje, zazidljivost

– Pomoč pri ugotavljanju zazidljivosti;
– Presoja prostorskih možnosti za konkretne investitorske želje;
– Svetovanje glede sprememb namembnosti zemljišča;
– Pomoč pri sestavljanju vlog za spremembo namembnosti;
– Tolmačenje ob razgrnitvah občinskih prostorskih aktov.

Narava

Predpisi

Nova gradbena in prostorska zakonodaja je stopila v veljavo s 1.6.2018.
več …
Nnovela zakona o varstvu kulturne dediščine, vključuje novosti v trajanju kulturnovarstvenih soglasij (19. april 2016).
Prostorska in okoljska zakonodaja, stanje 2016; zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, zakon o kmetijskih zemljiščih. Sredi januarja 2016 se je iztekel čas za pripombe na osnutke. Pripombe stroke so bile zelo obsežne.
Februarja 2015 je bil sprejet novi Zakon o graditvi objektov (ZGO 1-F).
Ustavno sodišče je oktobra 2014 pritrdilo pobudi nevladnih organizacij in prepovedalo izpeljavo postopkov za pripravo in sprejetje sklepov občin o manjših širitvah območij stavbnih zemljišč po 29. členu zakona o spremembah in dopolnitvah ZPN. Sodišče je tako občinam prepovedalo pripravo in sprejemanje sklepov o funkcionalnih zaokrožitvah stavbnih zemljišč, torej o novih stavbnih zemljiščih.
Sklep Ustavnega sodišča. da se izvrševanje prvega, drugega in tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži …
9. marca 2013 je stopila v veljavo Uredba o razvrstitvi objektov glede na zahtevnost. Ta uredba naj bi olajšala gradnjo in legalizacijo enostavnih (brez gradbenega dovoljenja) in nezahtevnih objektov (gradbeno dovoljenje po skrajšanem postopku), predvsem na pozidanih območjih, zatem na vinogradniških območjih, itd. Vendar predvsem omogoča neregulirano, stihijsko postavljanje objektov za bivanje, kjerkoli, tudi na kmetijskih zemljiščih. Po eni strani imamo v zakonodaji stroge varovalne režime, občine trošijo mnogo denarja in porabijo leta časa za pripravo prostorskih aktov, ker morajo upoštevati neskončno omejitev, ena taka uredba pa je v posmeh vsem strokovnjakom, občinam in tudi državnemu proračunu.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C). Spremembe so samo v 29. členu (dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč).
Objavljena sta bila Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvai objektov (ZGO-1D) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPN-B). To sta oba krovna zakona, ki določata posege v prostor in gradnjo objektov.

Če ste kupili staro hišo, verjetno potrebujete nasvet, kako jo prenoviti, da se bo čim bolje vključila v naselje ali na podeželje, kjer stoji in ne bo še en od mnogih tujkov, ki kazijo naš slovenski prostor ter da bo prenovljena v skladu z morebitnimi omejitvami in smernicami. Če pa se odločate za graditev, pa prav tako potrebujete nasvet o tem, kaj na zemlji, ki jo imate, lahko gradite.

Predpisi in prostorski akti se spreminjajo. Lahko se zgodi, da bo v prostorskih aktih vrisana le stavba, ne pa celotna parcela. Prav tako se lahko spreminjajo varstveni režimi, ki vplivajo na vašo novogradnjo. Spreminjajo se predpisi in zakoni o graditvi objektov, prostorskem načrtovanju, državni prostorski načrti, itd. Tudi če vaša stavba že stoji, je pametno vedeti, kaj prinašajo sprejeti prostorski načrti in kako bodo vplivali na možnosti, ki jih boste imeli v prihodnje.

Kadar ne veste, če je vaša parcela zazidljiva, kaj smete in česa ne smete graditi na njej, se obrnite na nas. Za vas bomo poiskali ustrezne podatke, vam pripravili obrazložitev in predstavili vaše možnosti ter vam pomagali napisati vlogo za spremembo namembnosti.

Pripravimo lahko urbanistično presojo za želeno spremembo namembnosti zemljišča, v kateri so opisane realne možnosti in omejitve za želeni poseg. Za rezultate vaše vloge za spremembo namembnosti zemljišča žal ne moremo jamčiti, saj o tem odloča občina v spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov.

Pojasnimo vam lahko, na kaj je treba biti pozoren ob razgrnitvah občinskih prostorskih aktov, kda in kako sestaviti pripombe ob razgrnitvi.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo poiskali rešitev: info@tridesign.si

“Verjamem, da je zamisel vseobsežnega, dokončnega prostorskega načrta zgrešena. Zagovarjati bi morali postopno preobrazbo javnega prostora, sam postopek preobrazbe. Ne smemo se zanašati na nek hipotetični čas v prihodnosti, ko bo vse popolno. Napaka urbanistov in arhitektov je, da verjamejo, da bo … čez petdeset let tam popoln prostor. “Daniel Libeskind/Daniel Libeskind, iz angl., str.197